ప్రాజెక్ట్ కేసు

ప్రస్తుతం, మా కార్ వాషింగ్ మెషీన్లు చైనా యొక్క ప్రధాన ప్రావిన్సులలో ఉన్నాయి

1 (1)

ఫుజియాన్ ప్రావిన్స్

1 (2)

హెబీ ప్రావిన్స్

1 (3)

లియోనింగ్ ప్రావిన్స్

1 (4)

లియోనింగ్ ప్రావిన్స్

1 (5)

నింగ్క్సియా హుయ్ అటానమస్ రీజియన్

1 (6)

కికిహార్

1 (9)

ఇన్నర్ మంగోలియా అటానమస్ రీజియన్, చైనా

1 (10)

గ్వాంగ్డాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (11)

గ్వాంగ్డాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (12)

గ్వాంగ్డాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (7)

జిలిన్

1 (13)

హెనాన్ ప్రావిన్స్

1 (14)

హీలాంగ్జియాంగ్, చైనా

1 (15)

చెంగ్డు

1 (16)

గన్సు

1 (8)

లియోనింగ్

1 (17)

షెన్‌జెన్ సిటీ, గ్వాంగ్‌డాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (18)

గ్వాంగ్డాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (19)

బీహై సిటీ, గ్వాంగ్జీ ప్రావిన్స్

1 (20)

బీహై సిటీ, గ్వాంగ్జీ ప్రావిన్స్

1 (30)

హీలాంగ్జియాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (22)

బీహై సిటీ, గ్వాంగ్జీ ప్రావిన్స్

1 (23)

హాంగ్జౌ

1 (24)

హాంగ్జౌ

1 (25)

హెబీ

1 (31)

చాంగ్డే సిటీ హునాన్ ప్రావిన్స్

1 (26)

హెబీ

1 (27)

హెబీ

1 (28)

హెనాన్

1 (29)

హీలాంగ్జియాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (32)

హునాన్ ప్రావిన్స్

1 (34)

జిలిన్ ప్రావిన్స్

1 (35)

టియాంజిన్ ప్రావిన్స్

1 (36)

జిన్లిన్ ప్రావిన్స్

1 (37)

లాన్జౌ

1 (33)

జిన్లిన్ ప్రావిన్స్

1 (38)

ఫుషున్ సిటీ, లియోనింగ్ ప్రావిన్స్

1 (39)

లియోయాంగ్ సిటీ, లియోనింగ్ ప్రావిన్స్

1 (40)

ఇన్నర్ మంగోలియా అటానమస్ రీజియన్, చైనా

1 (41)

క్వింగ్వాంగ్డావ్

1 (56)

హెబీ

1 (42)

క్వింగ్వాంగ్డావ్

1 (43)

తైయాన్ సిటీ షాన్డాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (44)

వైఫాంగ్ నగరం, షాన్డాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (45)

యాంటై సిటీ, షాన్డాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (55)

షాంఘై

1 (46)

జిబో సిటీ, షాన్డాంగ్ ప్రావిన్స్

1 (47)

జిన్జాంగ్ సిటీ, షాంకి ప్రావిన్స్

1 (48)

లిన్ఫెన్ సిటీ, షాంకి ప్రావిన్స్

1 (49)

జిన్జాంగ్ సిటీ, షాంకి ప్రావిన్స్

1 (54)

జియాన్యాంగ్ సిటీ, షాన్క్సీ ప్రావిన్స్

1 (50)

షాంకి

1 (51)

షాంకి

1 (52)

షాంకి

1 (53)

హాన్జాంగ్ సిటీ, షాంజీ ప్రావిన్స్

1 (57)

సిచువాన్

1 (58)

జిలిన్

1 (59)
1 (60)
1 (61)

కిన్హువాంగ్డావ్

1 (62)
1 (63)

జియాన్

1 (64)

జిజాంగ్